Vedtægter

Vedtægter for Selskabet Danske Neuropsykologer

Vedtaget på generalforsamlingen d. 24.01. 1994

 • Revideret d. 01.05. 1996
 • Revideret d. 21.06. 1999
 • Revideret d. 28.01. 2002
 • Revideret d. 27.01. 2003
 • Revideret d. 24.11. 2003
 • Revideret d. 15.09. 2006
 • Revideret d. 23.11. 2010
 • Revideret d. 19.09. 2013
 • Revideret d. 29.10. 2015
 • Revideret d. 02.11. 2016
 • Revideret d. 29.11. 2017
 • Revideret d. 14.12. 2017
 • Revideret d. 13.12. 2018

Navn og hjemsted

§ 1 Selskabets navn er "Danske Neuropsykologer". Selskabets hjemsted er København.

Formål

§ 2 Selskabets formål er

a. at fremme danske neuropsykologers faglige udvikling og faget neuropsykologi

b. at fungere som kontaktorgan for selskabets medlemmer indadtil og udadtil

c. at varetage neuropsykologers faglige interesser.

Virksomhed

§ 3 Formålet realiseres ved

a. afholdelse af mindste fire medlemsmøder årligt

b. at arrangere og medvirke ved afholdelse af kurser, møder og lign. for medlemmer og andre interesserede

c. at nedsætte arbejdsgrupper

d. at samarbejde med relevante faglige organisationer og personer i indland og udland.

Medlemmer

§ 4

a. Som hovedmedlemmer kan optages psykologer med cand. psych. uddannelse eller lignende, jf. Dansk Psykolog Forenings regler for almindelige medlemmer, samt studerende psych. Hovedmedlemmer skal være medlemmer af Dansk Psykolog Forening og have neuropsykologi som arbejdsområde eller have væsentlig interesse for området. Som associerede medlemmer kan optages personer med væsentlig interesse for neuropsykologi.

b. Alle hovedmedlemmer er stemmeberettigede, men udelukkende medlemmer som er cand.psych. er valgbare. Medlemskab betinges af rettidigt indbetalt kontingent. Associerede medlemmer kan deltage i Selskabets almindelige medlemskurser, men ikke på Selskabets generalforsamling. Associerede medlemmer er ikke stemmeberettigede og ikke valgbare.

c. Optagelse finder sted ved skriftlig anmodning til bestyrelsen.

d. For medlemmer der går på pension, nedsættes kontingentet til 25 % af normalkontingentet fra og med førstkommende kontingentopkrævning efter kassereren modtager meddelelse om ændring af status. Det påhviler medlemmerne selv at oplyse om ændring af status.

Generalforsamlingen

§ 5

a. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i september – november måned i forbindelse med ordinært medlemsmøde.

b. Dato og sted for generalforsamlingen annonceres i psykologernes fagmagasin senest 6 uger før afholdelsen. Forslag til dagsordenspunkter og forslag til nye medlemmer af bestyrelsen skal være indsendt 4 uger før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden, liste over foreslåede kandidater, formandens beretning og det reviderede regnskab udsendes senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Hvis der på tidspunktet for tidsfristen er opstillet færre kandidater til bestyrelsen end det nødvendige for at opnå 8 medlemmer, kan der ske opstilling senere end 4 uger før generalforsamlingen.

c. På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.

d. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af budget og kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelse
8. Eventuelt.

e. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende medlemmer. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis ét medlem begærer det.

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Hvert fremmødt medlem skal afgive 4 stemmer. De 4 der har fået flest stemmer er valgt. Hvis der til et bestyrelsesvalg er mere end fire ledige pladser, vælges de fire kandidater, der får flest stemmer til en valgperiode på to år, og de næste ledige pladser besættes for et år.

g. Der føres et beslutningsreferat over vedtagelser på generalforsamlingen, som efter godkendelse af dirigenterne udsendes til medlemmerne.

h. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen indeholdende dagsorden skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning. Nyvalg til bestyrelse kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen

§ 6

a. Ved sammensætning af bestyrelsen tilstræbes, at den i videst mulige omfang afspejler den geografiske, anciennitetsmæssige og interessemæssige sammensætning blandt medlemmerne.

b. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgperioden er 2 år, således at 4 medlemmer er på valg hvert år. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde indenfor det første år af en valgperiode, opslås posten til nyvalg ved førstkommende generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

c. Bestyrelsen skal varetage foreningens formål, gerne ved uddelegering af arbejdet blandt medlemmerne. Styrelsen sikrer indkaldelse og afholdelse af generalforsamling, mens medlemsmøderne planlægges af medlemmer med støtte fra bestyrelsens kontaktperson.

d. Kontakten udadtil varetages af formanden som kan rådføre sig med samt uddelegere til den øvrige bestyrelse. Medlemmerne orienteres løbende om bestyrelsens virke.

e. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol.

f. Kassereren varetager den daglige økonomi. Formanden kan meddele prokura.

g. Bestyrelsen indstiller mindst 4 medlemmer til et neuropsykologisk fagnævn, som under Dansk Psykolog Forening skal forestå planlægning og administration af videreuddannelsen inden for klinisk neuropsykologi. Det neuropsykologiske fagnævn udpeger selv repræsentanter til Psykologforeningens organer.

Regnskab og revision

§ 7

a. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

b. Selskabets bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af selskabet. Selskabet kan kun hæfte med sin evt. formue.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 8

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsordenen.

§ 9

a. Selskabet kan opløses, såfremt 4/5 stemmer herfor ved en generalforsamling. Beslutningen skal endelig godkendes ved urafstemning blandt medlemmerne.

b. Selskabets midler kan ikke deles blandt medlemmerne. Generalforsamlingen skal beslutte hvorledes midlerne bedst anvendes til fremme af neuropsykologisk forskning.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System