Specialistuddannelsen

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi er beskrevet på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside og kan findes her: https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/

Ændringer ift. ny specialistuddannelse

Retningslinjerne for den ny specialistordningen med virkning fra august 2020 findes på Dansk Psykologforenings hjemmeside. Der henvises nedenfor til relevante sidetal i retningslinjerne.

Tilgå retningslinjerne via DP’s hjemmeside, da man nemt havner i tidligere ordninger uden datoangivelse, hvis man laver en google søgning.

Nedenstående er ikke udtømmende om specialistuddannelserne, men blot svar på spørgsmål, som vi i Fagnævnet er stødt på ifm. Specialistordningen 2020.

Overgangsordning

Frem til udgangen af 2023 kan man blive vurderet efter tidligere ordning – dog med lempelser af krav til antal ansættelser svarende til den nye ordning.

For at opnå godkendelse skal alle elementer af uddannelsen være gennemført og indsendt til vurdering inden udgangen af 2023.

I overgangsordningen vil man fortsat kunne ombytte supervisionstimer ved specialist opnået før autorisation med senere supervision ved ikke-specialist.

I overgangsordningen vil man kunne overføre overskydende timer fra specialiseringsmodulet til “fleksibelt valg”.

Specialistgodkendelse efter 1.1. 2024

Ansættelseskrav:

Der er fortsat krav om 3 års ansættelse inden for det neuropsykologiske speciale efter autorisation.

Der skal være tale om ansættelse på mindst to forskelligartede arbejdspladser af mindst 6 måneders varighed, og man skal samlet have tilegnet sig erfaring svarende til kravene (se side 13). Ansættelse i psykiatrisk regi vil kunne indgå, såfremt fokusområdet er differentialdiagnostik ift den neurologiske målgruppe og der er samarbejde med neurolog.

Teori:

Der er nye inddelinger af emneområder på specialiseringsmodulet (se side 37/38).

Der er, som noget nyt, krav om 30 timers undervisning i Neuropsykiatri.

Supervision:

Det vil ikke længere være muligt at gøre brug af supervision ved specialist opnået før autorisation.

Generelle krav til fordeling af supervision (se s. 14) vil være gældende, dvs. supervision i intervention (40 t) hhv. udredning (40 t), individuel supervision (40 t), supervision i gruppe (40 t) og ekstern supervision (20 t). Der vil til gengæld ikke længere være krav om, at supervision er tilknyttet specifikke ansættelser.

Personligt udviklingsarbejde kan indgå som et element i den øvrige supervision, såfremt der er også er fokus på relationelle aspekter af klient-psykolog mødet (se side 15-17). I så fald vil samme supervisor kunne dække begge områder.

Godkendelse af virtuel kursusdeltagelse

Vi får i fagnævnet en del henvendelser vedrørende forhåndsgodkendelser af virtuelle kurser og konferencer. Vi har besluttet at følge DPs retningslinjer for virtuelle kurser som kan findes her: https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/ på side 48-52.

Retningslinjerne er for nuværende følgende:

Kursusudvalget har på møde den 25/11-2020 besluttet at følgende retningslinjer tilføjes vedr. kurser der udbydes som virtuel undervisning:

  • Det er en forudsætning ved virtuel undervisning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet, og administrere fremmødereglerne.
  • Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt og underviser kan observere metodetræningen. Dette giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning.
  • Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål.
  • Det er kursusudbyders ansvar både at sikre at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre at fremmødereglerne efterleves. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet retningslinjer for deltagelse i konferencer. Vi har derfor i fagnævnet ikke mulighed for at godkende konferencer til specialistuddannelsen, som er afholdt virtuelt endnu. Vi håber og regner med, at der på et tidspunkt vil blive udarbejdet retningslinjer i DP for, hvordan vi skal forholde os til virtuel deltagelse på konferencer.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System